Propozície pretekov

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. Organizátor: Piešťanský plavecký klub
 3. Dátum konania: 17.11.2017
 4. Miesto konania: ADELI, rehabilitačné centrum, Hlboká 45, 92101 Piešťany
 5. Prihlášky: do 10.11.2017 vo formáte Lenex na adresu : dadakra@gmail.com, kópia: camborova@ppk-plavanie.sk
 6. Odhlášky: Najneskôr do 14.11.2017 do 12:00 hod. Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované .
 7. Hospodárske podmienky: Prihlásené kluby štartujú na vlastné náklady, platba v hotovosti.
 8. Štartovné: 3€ za každý prijatý individuálny štart
 9. Informácie: 0903052260, Michaela Čamborová
 10. Prezentácia: 17.11.2017 od 7.30 do 8.00 hod. na bazéne ADELI.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zariadiť prednostne pretekárov s ktorými má recipročný vzťah.

 

 1. TECHNICKÉ USTANOVENIA
 2. Predpis: Preteká sa podľa pravidiel FINA, „ SPF“, súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu.
 3. Bazén 25m, 5 dráh, ručné meranie
 4. Systém pretekov: Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Pláva sa priamo na čas, bez finále.
 5. Kategórie:

Žiaci a žiačky kategórie „C „ ročník narodenia 2007-2008 registrovaní v SPF

Žiaci a žiačky kategórie „D“ ročník narodenia 2009  a mladší registrovaní v SPF

Klub si vyhradzuje právo  obmedziť počet prijatých  pretekárov v prípade veľkého záujmu     z kapacitných možností bazéna.

 1. Ceny:

Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.- 3. mieste v každom ročníku a disciplíne obdržia medailu a diplom.

 1. Protesty do 15 min. po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci s vkladom 10,- eur, ktorý v prípade zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa.

 

 1. PROGRAM PRETEKOV
 2. poldeň                                                                               2. poldeň

Rozplávanie 8,00 do 8,45 hod.                                             Rozplávanie 13,00 do 13,45 hod.

Preteky od 9,00 hod.                                                             Preteky od 14,00 hod.

1. 100 M muži C 14. 100 Z ženy C
2. 100 M ženy C 15. 100 Z muži C
3. 50 M muži C, D 16. 50 Z ženy C,D
4. 50 M ženy C, D 17. 50 Z muži C,D
5. 25 Z muži D 18. 25 K ženy D
6. 25 Z ženy D 19. 25 K muži D
7. 50 P muži C, D 20. 50 K ženy C.D
8. 50 P ženy C, D 21. 50 K muži C,D
9. 25 P muži D 22. 100 K ženy C
10. 25 P ženy D 23. 100 K muži C
11. 100 P muži C 24. 4×50 K mix C
12. 100 P ženy C
13. 4×50 PP mix C